Beleidsnota

Beleidsnota van de Stichting Dog Rescue Greece

Stichting Dog Rescue Greece zet zich in tegen het leed dat de (zwerf)honden ondergaan in Griekenland, met als doel hen een beter bestaan en goede toekomst te bieden, zowel in Nederland als in Griekenland. Daarnaast ondersteunt Dog Rescue Greece castratie- en sterilisatieprojecten.

Doelstelling:

De doelstellingen van stichting Dog Rescue Greece staan als volgt in de statuten omschreven:

 • het werven van fondsen en goederen ten behoeve van buitenlandse opvangcentra voor dieren, met name in landen die te kampen hebben met oorlog, natuurgeweld of armoede en landen waar de hulp aan zwerfdieren door desinteresse onvoldoende is ontwikkeld.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Winst en saldo:

Dog Rescue Greece heeft geen winstoogmerk.
Het liquiditeitssaldo vloeit terug naar de zwerfhonden en projecten voor zwerfhonden in Griekenland.

Missie:

Een substantiële bijdrage kunnen leveren aan een bewustwordingsproces van de bewoners in Griekenland, in het omgaan met en het houden van dieren. Daarnaast zet Dog Rescue Greece zich in op vele fronten die met de zwerfhondenproblematiek in Griekenland te maken hebben, zowel op het vaste land als op de eilanden. Daarbij maakt Dog Rescue Greece hoofzakelijk gebruik van haar website en social media (onder andere Facebook en Twitter).
Dog Rescue Greece erkent dat dit een langzaam proces is en dat er nog een lange weg is te gaan.

Werkzaamheden van de stichting:

 • Zwerfhonden op laten vangen in shelters of gastgezinnen ter plaatse.
 • Werven van vluchtbegeleiders voor het vervoer van de honden naar Nederland.
 • Plannen en boeken van vluchten.
 • Honden die voor adoptie in aanmerking komen, voorbereiden op de reis door het laten uitvoeren van een gezondheidscontrole, het geven van vaccinaties en zorgen voor de juiste, geldige reispapieren.
 • Werven van gastgezinnen.
 • De honden na aankomst in Nederland naar hun gastgezinnen vervoeren.
 • Begeleiden van de honden en hun gastgezinnen naar een definitieve plaatsing van de hond.
 • Adverteren van de honden die bij gastgezinnen verblijven, via website van de stichting en internet (op speciaal daarvoor aangegeven pagina’s).
 • Voorafgaande aan de adoptie op huisbezoek gaan bij de adoptant, dit ter controle van de adoptant .
 • Plaatsen van de honden bij hun definitieve adoptanten.
 • Onderhouden van contacten met de adoptanten.
 • Verlenen van nazorg gedurende een vastgestelde periode.
 • Herplaatsen van honden die door omstandigheden niet meer kunnen blijven in hun adoptiegezin.
 • De te herplaatsen honden begeleiden.
 • Maandelijkse nieuwsbrief.
 • Verslagen, communicatie en voorlichting via weblog.

Beleid:

Dog Rescue Greece werkt samen met gastgezinnen of shelters in Griekenland. De zwerfhonden die voor adoptie in aanmerking komen, kunnen daar verblijven totdat ze naar Nederland kunnen vertrekken.
In samenspraak met deze mensen worden de benodigde (reis)documenten in orde gemaakt.
Daarnaast ondersteunt Dog Rescue Greece gastgezinnen en shelters in Griekenland die de zorg voor de (veelal jonge) honden op zich hebben genomen.
Andere hulpverzoeken uit Griekenland trachten wij te honoreren daar waar mogelijk.
Verzoeken om hulp worden beoordeeld en intern overlegd.

Gelden:

De totale kosten voor het naar Nederland vervoeren en de adoptie van de hond, worden gedekt door de vergoeding die de adoptant in Nederland voor de hond betaalt.
Met de inkomsten uit ontvangen donaties probeert Dog Rescue Greece ook andere honden en projecten te ondersteunen. Ook worden hiermee onverwachte dierenarts-kosten in Nederland betaald, bijvoorbeeld als een hond bij een gastgezin ziek wordt en behandeling door een dierenarts noodzakelijk is.

Bestuur:

Dog Rescue Greece wordt geleid door een bestuur. De bestuursleden krijgen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de kosten die ze maken tijdens uitoefening van hun functie.
Naast het bestuur zijn er diverse vrijwilligers actief, met ieder een eigen taak, zoals: nazorg, communicatie en begeleiding gastgezinnen, coördinatie herplaatshonden, vervoer, beheer advertenties, fondsenwerving en social media.