Privacy Policy

Privacy Policy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.
Stichting Dog Rescue Greece is verplicht zich hieraan te houden.
Dog Rescue Greece 02 privacy policy AVG

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website https://dogrescuegreece.nl en/of https://www.dogrescuegreece.com bezoekt. Beide domeinnamen zijn eigendom van stichting Dog Rescue Greece en staan doorgelinked naar de master website https://dogrescuegreece.nl.
Hierna wordt uitsluitend gesproken over https://dogrescuegreece.nl terwijl er evenredig https://dogrescuegreece.com wordt bedoeld.

1. Beheer

Beheer - sub a
De website https://dogrescuegreece.nl wordt gehost bij TransIP.
Productie, regie, toezicht op de inhoud en dagelijkse updates worden uit naam van het DRG bestuur verzorgd door de webmaster van stichting Dog Rescue Greece. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
Het CMS van de website komt van WordPress.
Beheer - sub b
Vanaf 25 mei 2018 is het portretrecht kleiner. Wanneer iemand een privacybelang inzet om publicatie van zijn portret/foto te verhinderen, moet hij dat doen via de AVG en niet meer via het portretrecht. In de praktijk zal de webbeheerder van de website van stichting Dog Rescue Greece worden geïnformeerd, die de bewuste foto zal verwijderen op verzoek van de betrokkene. De contactgegevens staan vermeld op de website van stichting Dog Rescue Greece.

2. Gegevens van bezoekers

Gegevens van bezoekers - sub a
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://dogrescuegreece.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Gegevens van bezoekers - sub b
TransIP zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Dagelijks worden er back-ups gemaakt van de gehele website https://dogrescuegreece.nl.
Stichting Dog Rescue Greece hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Stichting Dog Rescue Greece houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als stichting Dog Rescue Greece zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

3. Cookies

Cookies - sub a
https://dogrescuegreece.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
Daardoor kan https://dogrescuegreece.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Men hoeft dan niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen.
Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
Cookies - sub b
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies - sub c
De cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Cookies - sub d
https://dogrescuegreece.nl maakt gebruik van Matomo Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om website te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy van stichting Dog Rescue Greece terecht bij https://dogrescuegreece.nl via het contactformulier.
De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

https://dogrescuegreece.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy is voor Bezoekers en geldt voor iedereen die de website bezoekt.

6. Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

 • de internetomgeving van onze website;
 • de (financiële) administratie;
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

7. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

8. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

9. Bewaartermijn

Stichting Dog Rescue Greece bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

10. Beveiliging

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens de stichting Dog Rescue Greece van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De website van stichting Dog Rescue Greece is beveiligd door een encrypted verbinding met unieke certificaten;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.