Speech Amfissa Shelter

Speech Amfissa Shelter

Speech door:
Anastasia Angeletou
Universiteit Leiden.

Origineel in het Engels en Grieks hier onder.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 12

Dames en heren,

Laat me je meenemen op een mentale reis naar een plek een beetje ver hier vandaan.

Stel je voor dat je een van hen bent, één van de bewoners. 

Je woont in een cel, waar je eenmaal per dag voedsel van lage kwaliteit wordt toe gegooid. Als je geluk hebt, ben je snel genoeg om er als eerste te zijn, als je geluk hebt zal het eten niet tussen de stenen belanden en kun je eten zonder je tanden te breken. Als je geluk hebt, landt het eten niet in de modder.

Ook de toegang tot water is niet beveiligd. Het water zit vol modder en bacteriën. Er kan af en toe nieuw schoon water in je kooi worden gedaan, maar misschien ook niet. Je zult weer eens geluk moeten hebben.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 03

Stel je bovendien voor dat je nog nooit in je leven hebt gebaad, zelfs niet één keer. Maar nogmaals, waarom zou iemand de moeite nemen om je te helpen in bad te gaan, aangezien de plek die je thuis hebt leren kennen zo vies is.

Er is ook geen elektriciteit. Als de zon ondergaat sta je in het donker en in de kou.

Menselijke liefde, aanraking en genegenheid zijn je allemaal onbekend. Alles wat je weet is angst en wanhoop.

De situatie welke ik zojuist heb beschreven, is niet overgenomen uit een horrorfilm en maakt ook geen deel uit van een gevangenis waar slechte mensen naartoe gaan nadat ze een misdaad hebben begaan. Het is de situatie in het Amfissa hondenasiel en ligt op 30 minuten van het bekende orakel van Delphi in Griekenland.

Dames en heren, National Geographic heeft de basisbehoeften van dieren gedefinieerd als: voedsel, water, beschutting tegen roofdieren en een plek om de jongen groot te brengen.

Deze honden krijgen helemaal niets!
Ondertussen fokken hondenfokkers honden met specifieke fysieke kenmerken met elkaar en verkopen hun puppy’s vervolgens voor veel geld.

Ik vraag je, waarom kopen mensen rashonden terwijl er tegelijkertijd in veel landen in Europa hondenopvangcentra zijn zoals degene die ik je beschreef? Misschien weten ze niet wat de situatie is, misschien begrijpen ze niet wat er precies gebeurt en waarom het zo belangrijk is om een ​​hond van deze plek te redden. Misschien weten ze niet hoe ze uit het buitenland moeten adopteren en lijkt het erg ingewikkeld en tijdrovend. Misschien willen ze het niet accepteren en zien ze het liever als een nep overdreven situatie.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 04

Helaas is het echt, en ik weet het omdat ik daar ben geweest, en ik heb gehuild en ik heb geprobeerd te helpen. Maar dit is een hel. Dit is een hel met gevangen engelen erin.

Ik zal je vertellen over een moeder, haar naam is Hope. Hope zat vastgeketend achter een vrachtwagen, en ze had borstkanker, leishmania, erlichia, schrammen van andere boze honden en was ook drachtig. Hope is in januari 2021 bevallen van 7 dode pups. Haar verhaal heeft een happy end. Ze is behandeld en gaat in januari 2022 samenwonen met een geweldige vrouw.

Er zijn meer verhalen zoals die van Hope, verhalen met een niet zo goed einde.

Honden zijn gedurende millennials selectief door mensen gefokt en zijn nu uniek aangepast aan menselijk gedrag. Ze zijn gefokt om in de behoeften van onze voorouders te voorzien, maar als gevolg daarvan kunnen ze nu niet in het wild overleven zonder mensen. Als gevolg van wat onze soort deed, krijgt deze soort, die niets verkeerd deed maar aan onze behoeften voldoet, te lijden.

Wie in deze kamer de liefde van een hond heeft ervaren, kan met mij bevestigen dat we geluk hebben om ze in ons leven te hebben. Velen zeggen dat honden de beste vrienden van mensen zijn. Dames en heren, we zijn vreselijke vrienden geweest. Ik denk niet dat iemand in deze kamer zulk giftig, manipulatief en egoïstisch gedrag van een vriend zou tolereren.

Een jaar geleden hebben mijn familie en ik contact opgenomen met een Nederlandse non-profitorganisatie genaamd Dog Rescue Greece. De voorzitter van de organisatie kwam naar het asiel en biedt sindsdien geweldige hulp.

Nu is het niet ingewikkeld meer, zoals sommige voorstanders van het kopen van rashonden beweren. Nu kunnen jij, ik en wie wil, deze specifieke organisatie of andere soortgelijke helpen. Wat hebben ze nodig? Liefdevolle mensen die willen adopteren, gastgezinnen die ermee instemmen om een ​​tijdje een hond te huisvesten, donaties die zullen worden gebruikt voor medische zorg, castratie, operaties en transport.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 10

Ik weet dat je als student waarschijnlijk het gevoel hebt dat je niets kunt doen. Jullie hebben geen stabiel inkomen en veranderen waarschijnlijk af en toe van huisvesting. Dus wat ik hierboven noemde lijkt moeilijk. 

Er is echter meer. Er is veel dat je kunt doen. Iedereen hier kan hun stem zijn en het woord verspreiden. Voorkom dat je vriend een hond koopt en elimineer verkeerde informatie over dit probleem. Samen kunnen we een samenleving creëren waarin redden meer trendy en cooler is dan het bezitten van een dure hond. 

Een samenleving waar we de vrienden worden die ze verdienen. En dan misschien, heel misschien, zal de mentale reis die ik je vroeg te maken aan het begin van mijn toespraak uiteindelijk slechts een deel van een horrorfilm zijn, maar niet de realiteit.

Dank u

Lees in de weblog van 3 April welke verbeteringen er al gerealiseerd zijn. 

Hondenpootjes 01


Leiden University
Argumentative and Rhetorical Strategies
Speech (December 2021)
Anastasia Angeletou

Ladies and gentlemen,

Let me take you on a mental trip to a place a little bit far from here,
Imagine you are one of them, one of its residents,
Inside a cell, where you are thrown really low-quality food once per day. If you are lucky, you will be fast enough to get there first, if you are lucky the food will not land between the stones and you will be able to eat without breaking your teeth. If you are lucky the food wont land in the mud.

Access to water is not secured either. Your water is filled with mud and bacteria. New clean water might be put in your cage once in a while but it might not. Once again you will have to be lucky.
Furthermore, imagine you have never bathed, not even once in your life. Yet again, why would someone even bother to help you bath, since the place that you have learned to call home is so dirty.
There is no electricity either. When the sun sets you are left in the darkness and in the cold
Human love, touch and affection are all unknown to you. All you know is fear and desperation.
The situation of what I just described you is not taken from a horror movie neither is part of a prison where bad people go after committing a crime. It’s the situation in the Amfissa dog shelter and is located 30 minutes from the well-known oracle of Delphi in Greece.
Ladies and gentlemen, National Geographic has defined animal’s basic survival needs as the following: food, water, shelter from predators and a place to raise the young.
These dogs get absolutely nothing.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 09

In the meantime, dog breeders breed dogs with specific physical characteristics with each other and then sell their puppies for money.
I am asking you, why are people buying breed dogs when at the same time there are dog shelters like the one I described you in many countries in Europe? Maybe they don’t know what the situation is, maybe they do not understand what exactly is happening and why it is so important to save a dog from this place. Maybe they do not know how to adopt from abroad and it seems very complex and time consuming. Maybe they don’t want to accept it and prefer to see it as a fake exaggerated situation.
Unfortunately, it’s real, and I know because I have been there, and I have cried, and I have tried to help. But this is hell. This is hell with trapped angels inside.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 05

I will tell you about a mother, her name is Hope. Hope was chained behind a truck, and she had breast cancer, leishmania, erlichia, scratches by other angry dogs and was also pregnant. Hope gave birth in January 2021 to 7 dead puppies. Her story has a happy ending. She has been treated and in January 2022 will be living with a wonderful woman.

There are more stories like Hope’s, stories with not so good endings.
Dogs have been selectively bred by humans over millennial and now have become uniquely adapted to human behavior. They were bred to serve our ancestors needs but as a result now they cannot survive in the wild without humans. As a result of what our species did, this species who did nothing wrong but accommodate our needs gets to suffer.
Whoever in this room has experienced the love of a dog can confirm with me that we are lucky to have them in our lives. Many say that dogs are humans’ best friends. Ladies and gentlemen, we have been horrible friends. I don’t think anyone in this room would tolerate such toxic, manipulative and selfish behavior from a friend.

One year ago, my family and I contacted a Dutch Non-profit Organization called Dog Rescue Greece. The president of the organization came to the shelter and has been offering tremendous help ever since.
Now it’s not complex anymore as some supporters of buying breed dogs would claim. Now you, I and whoever wants, can help this specific organization or other similar ones. What they need? Loving people who want to adopt, host families who agree to host a dog for a while, donations that will be used in medical care, neutering, operations, and transportation.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 06

I know that as a student you probably feel that there is nothing you can do. You don’t have a stable income and you probably keep changing accommodation once in a while. Thus, what I mentioned above seems hard. However, there is more. There is a lot you can do. Everyone here can be their voice and spread the word. Stop your friend from buying a dog and eliminate misinformation around this issue. Together we can create a society where rescuing is more trending and cooler than owning an expensive dog. A society where we become the friends that they deserve. And then maybe, just maybe, the mental trip I asked you to take in the beginning of my speech will finally be only part of a horror movie but not reality.

Thank you.

Read in our weblog of April 3rd which improvements have been made.

Hondenpootjes 01

Πανεπιστήμιο του Λάιντεν
Επιχειρηματικές και Ρητορικές Στρατηγικές
Ομιλία (Δεκέμβριος 2021)
Αναστασία Αγγελέτου

greek flag

Κυρίες και κύριοι,
Επιτρέψτε μου να σας πάω σε ένα νοερό ταξίδι σε ένα μέρος λίγο μακριά από εδώ,
Φανταστείτε ότι είστε ένας από αυτούς, ένας από τους κατοίκους του,
Μέσα σε ένα κελί, όπου σας πετούν πραγματικά χαμηλής ποιότητας φαγητό μία φορά την ημέρα. Αν είστε τυχεροί, θα είστε αρκετά γρήγοροι για να φτάσετε πρώτα εκεί, αν είστε τυχεροί το φαγητό δεν θα προσγειωθεί ανάμεσα στις πέτρες και θα μπορείτε να φάτε χωρίς να σπάσετε τα δόντια σας. Εάν είστε τυχεροί, το φαγητό δεν θα πέσει στη λάσπη
Δεν είναι εξασφαλισμένη ούτε η πρόσβαση στο νερό. Το νερό σας είναι γεμάτο με λάσπη και βακτήρια. Μπορεί να μπαίνει νέο καθαρό νερό στο κλουβί σας μια στο τόσο, αλλά μπορεί και όχι. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να είστε τυχεροί.
Επιπλέον, φανταστείτε ότι δεν έχετε κάνει ποτέ μπάνιο, ούτε μια φορά στη ζωή σας. Και πάλι, γιατί κάποιος να μπει στον κόπο να σας βοηθήσει να κάνετε μπάνιο, αφού το μέρος που έχετε μάθει να αποκαλείτε σπίτι είναι τόσο βρώμικο.
Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα. Όταν δύει ο ήλιος αφήνεσαι στο σκοτάδι και στο κρύο
Η ανθρώπινη αγάπη, το άγγιγμα και η στοργή είναι όλα άγνωστα σε εσάς. Το μόνο που ξέρεις είναι φόβος και απόγνωση.
Η κατάσταση αυτού που μόλις σας περιέγραψα δεν προέρχεται από ταινία τρόμου ούτε είναι μέρος μιας φυλακής όπου οι κακοί άνθρωποι πηγαίνουν αφού διαπράξουν ένα έγκλημα. Είναι η κατάσταση στο καταφύγιο σκύλων Άμφισσας και βρίσκεται 30 λεπτά από το γνωστό μαντείο των Δελφών στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι, το National Geographic έχει ορίσει τις βασικές ανάγκες επιβίωσης των ζώων ως εξής: τροφή, νερό, καταφύγιο από τα αρπακτικά και ένα μέρος για να μεγαλώσουν τα μικρά.
Αυτά τα σκυλιά δεν παίρνουν απολύτως τίποτα.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 11

Στο μεταξύ, οι εκτροφείς σκύλων εκτρέφουν σκύλους με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους και στη συνέχεια πουλούν τα κουτάβια τους για χρήματα.
Σε ρωτάω, γιατί ο κόσμος αγοράζει σκύλους ράτσας ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν καταφύγια σκύλων σαν αυτό που σας περιέγραψα σε πολλές χώρες της Ευρώπης; Ίσως δεν ξέρουν ποια είναι η κατάσταση, ίσως δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί είναι τόσο σημαντικό να σωθεί ένας σκύλος από αυτό το μέρος. Ίσως δεν ξέρουν πώς να υιοθετήσουν από το εξωτερικό και φαίνεται πολύ περίπλοκο και χρονοβόρο. Ίσως δεν θέλουν να το δεχτούν και προτιμούν να το δουν ως μια ψεύτικη υπερβολική κατάσταση.
Δυστυχώς, είναι αληθινό, και το ξέρω γιατί έχω πάει εκεί, έχω κλάψει και προσπάθησα να βοηθήσω. Αλλά αυτό είναι κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση με παγιδευμένους αγγέλους μέσα.

Θα σας πω για μια μητέρα, τη λένε Ελπίδα. Η Χόουπ ήταν αλυσοδεμένη πίσω από ένα φορτηγό και είχε καρκίνο του μαστού, λεϊσμανία, ερλιχία, γρατσουνιές από άλλα θυμωμένα σκυλιά και ήταν επίσης έγκυος. Η Hope γέννησε τον Ιανουάριο του 2021 7 νεκρά κουτάβια. Η ιστορία της έχει αίσιο τέλος. Έχει λάβει θεραπεία και τον Ιανουάριο του 2022 θα ζει με μια υπέροχη γυναίκα.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 03

Υπάρχουν περισσότερες ιστορίες όπως του Hope, ιστορίες με όχι και τόσο καλό τέλος.
Οι σκύλοι έχουν εκτραφεί επιλεκτικά από ανθρώπους εδώ και χιλιετίες και τώρα έχουν προσαρμοστεί μοναδικά στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Εκτράφηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των προγόνων μας, αλλά ως αποτέλεσμα τώρα δεν μπορούν να επιβιώσουν στη φύση χωρίς ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα αυτού που έκανε το είδος μας, αυτό το είδος που δεν έκανε τίποτα λάθος, αλλά ικανοποιούσε τις ανάγκες μας, υποφέρει.
Όποιος σε αυτό το δωμάτιο έχει βιώσει την αγάπη ενός σκύλου μπορεί να επιβεβαιώσει μαζί μου ότι είμαστε τυχεροί που τον έχουμε στη ζωή μας. Πολλοί λένε ότι οι σκύλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, ήμασταν τρομεροί φίλοι. Δεν νομίζω ότι κανείς σε αυτό το δωμάτιο θα ανεχόταν μια τέτοια τοξική, χειριστική και εγωιστική συμπεριφορά από έναν φίλο.

Πριν από ένα χρόνο, η οικογένειά μου και εγώ επικοινωνήσαμε με έναν ολλανδικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ονομάζεται Dog Rescue Greece. Ο πρόεδρος της οργάνωσης ήρθε στο καταφύγιο και από τότε προσφέρει τρομερή βοήθεια.
Τώρα δεν είναι πλέον περίπλοκο όπως θα ισχυρίζονταν ορισμένοι υποστηρικτές της αγοράς σκύλων ράτσας. Τώρα εσύ, εγώ και όποιος θέλει, μπορούμε να βοηθήσουμε τον συγκεκριμένο οργανισμό ή άλλους παρόμοιους. Τι χρειάζονται; Αγαπημένοι άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν, οικογένειες υποδοχής που συμφωνούν να φιλοξενήσουν έναν σκύλο για λίγο, δωρεές που θα χρησιμοποιηθούν στην ιατρική περίθαλψη, τη στείρωση, τις επεμβάσεις και τη μεταφορά.

Speech Amfissa van Anastasia Angeletou 07

Ξέρω ότι ως μαθητής πιθανότατα νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν έχετε σταθερό εισόδημα και πιθανότατα θα συνεχίσετε να αλλάζετε κατάλυμα μια στο τόσο. Επομένως, αυτό που ανέφερα παραπάνω φαίνεται δύσκολο. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα. Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε. Ο καθένας εδώ μπορεί να είναι η φωνή του και να διαδώσει τη λέξη. Σταματήστε τον φίλο σας να αγοράσει σκύλο και εξαλείψτε την παραπληροφόρηση γύρω από αυτό το θέμα. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου η διάσωση είναι πιο μοντέρνα και πιο cool από την κατοχή ενός ακριβού σκύλου. Μια κοινωνία όπου γινόμαστε οι φίλοι που τους αξίζουν. Και τότε ίσως, απλώς ίσως, το νοητικό ταξίδι που σας ζήτησα να κάνετε στην αρχή της ομιλίας μου να είναι τελικά μόνο μέρος μιας ταινίας τρόμου αλλά όχι πραγματικότητα.
Ευχαριστώ

Διαβάστε στο ιστολόγιό μας της 3ης Απριλίου ποιες βελτιώσεις έχουν γίνει.

>>> weblog of April 3rd <<<